මෙමගින් ඔබට මාසික ගෙවීම් කළ හැක.ඔබගේ ශ්‍රේණිය තෝරා, ඔබට මුදල් ගෙවීමට අවශ්‍ය ගුරුවරයාගේ පැකේජය තෝරා, මුදල් ගෙවා මාසෙකටම අදාල meetings එකවර ලබා ගත හැක.